Предишен вид: Pyrgus andromedaeСледващ вид: Zerynthia cerisyКъм видовия списък Към началото

Zerynthia polyxena ([Schiffermüller], 1775)   

 

Ново

Ареал: Южна Европа от Франция до Урал, северозападна Мала Азия.

Разпространение в България: Низините и подножията на планините до 700 м, но екземпляри, вероятно отнесени от вятър, са наблюдавани даже на 1900 м в Рила.

Биотоп: Тревисти и храсталачести места.

Биология:  Едно поколение годишно през април и май. Гъсениците се хранят с вълча ябълка (Aristolochia, Aristolochiaceae).

Стeпен на застрашеност: Не е пряко застрашен, но е от природозащитен интерес предвид на ограничения си ареал. IUCN категория: Lower risk, near threatened. Включен в Приложение 2 на Бернската Конвенция.

Ново
 

Предишен вид: Pyrgus andromedaeСледващ вид: Zerynthia cerisyКъм видовия списък Към началото