Предишен вид: Zerynthia polyxenaСледващ вид: ? Archon apollinusКъм видовия списък Към началото

Zerynthia cerisy (Godart, [1824])   

 

Ареал: Централните и източни части на Балканския п-ов, западна Мала Азия.

Разпространение в България: Локален в низините и нископланинските райони до около 1000 м.

Биотоп: Сухи каменисти храсталачести места.

Биология:  Едно поколение годишно от май до юли. Гъсениците се хранят с вълча ябълка (Aristolochia, Aristolochiaceae).

Стeпен на застрашеност: Не е пряко застрашен, но е от природозащитен интерес предвид на ограничения си ареал, голяма част от който е в български граници. IUCN категория: Lower risk, near threatened.