Какво ново?

 

12.7.2015: Драги приятели на този сайт, уважаеми колеги, 

Стартира пилотният проект "Живото "Черноморско Злато" - Изграждане на капацитет за доброволческо събиране на данни за биологичното разнообразие в община Поморие", в който изпълнявам задълженията на експерт по биоразнообразие. По-долу ще намерите информация за целите и методите на този проект, който е един от първите по рода си в България

eaa (Medium)

Име на проекта:

„Живото „Черноморско злато“. Изграждане на капацитет за доброволческо събиране на данни за биологичното разнообразие в община Поморие“

Защо "Живото Черноморско Злато"?

Община Поморие има разнообразна природа, но с изключение на птиците, съществуват малко системни биологични данни, което пречи за анализа, опазването и контрола върху промените на екосистемите. Идеята на този проект е чрез сътрудничеството на експерти и учители да събудим и развием интереса на местните деца и млади хора към местното биоразнообразие. В рамките на проекта ще бъде създаден устойчив, самовъзпроизвеждащ се механизъм за обучение, който не само да събуди интерес към природата в училищна възраст, но и да даде инструменти за наблюдение и запис на биологичното разнообразие, като по този начин се създаде силен и траен интерес към изучаването на природата, активното събиране и разпространяване на данни за цял живот.

Сфера на дейност на проекта:

Доброволците ще бъдат обучени да записват, архив и да споделят данни за пеперуди, водни кончета, земноводни. Популяризирането на резултатите до по-широка аудитория е важен изход.

Целеви групи:

Учители (напреднали)

Доброволци – ученици и младежи (начинаещи)

Партньори:

Фондация „Проджекта“

Община Поморие

Период: юни - ноември 2015 г.

Основна цел на проекта

Целта на проекта е да се покаже на учениците и младежите от местните училища широкото разнообразие на различни видове на територията на община Поморие, да се предизвика траен интерес у тях за изучаването и мониторирането им, както и да се записват данни за тях, които да станат част от Националната база данни за видовете (Националната система за мониторинг на биоразнообразието http://etr.moew.government.bg/biomon).

Очаквани резултати от проекта:

20 доброволци, обучени за разпознаване и описване на 4 групи животински видове – Насекоми: Пеперуди (Разред Lepidoptera) и Водни кончета (Разред Odonata), Земноводни (Клас Amphibia) и Влечуги (Клас Reptilia).

Учители-участници в проекта, усвоили Наръчника по биоразнообразие, които да продължат да надграждат резултатите, чрез привличане на нови доброволци сред учениците.

Повишаване на осведомеността в резултат на малките грантове, насочени към събирането/споделянето на информация за екосистеми и/или инвазивни чужди видове чрез разработването на наръчник за обучение на доброволци и осигурената информация и публичност по проекта

Дейности:

1.    Създаване на екип и работен график за изпълнение на проекта

2.    Организиране на въвеждаща среща-дискусия с учителите по биология (доброволци-напреднали) от училищата в общината

3.    Сформиране на групи доброволци

4.    Обучение на доброволци

5.    Провеждане на полеви проучвания

6.    Разработване на Наръчник за учителите по биология за обучение на доброволци „Биоразнообразие за начинаещи биолози“

7.    Организиране на заключителна презентационна среща за представяне на резултатите от изпълнението на проекта

8.    Публичност по проекта

9.    Организация и управление

Стойност на проекта: 22 366,00 EUR

Финансиране: по Програма BG03.SGS: Създаване на национална кампания за обучение и повишаване осведомеността чрез доброволчески и подкрепящи дейности по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор - Министерство на околната среда и водите.


 

 

Главно меню

Списък на видовете