Предишен вид: Plebeius bellargusСледващ вид: Plebeius daphnisКъм видовия списък Към началото

Plebeius coridon (Poda, 1761)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Lysandra coridon; Lysandra philippi
 

Систематика: Групата, към която спада този вид, е много сложна в систематично отношение. От северна Гърция през 1978 беше описан нов за науката вид Lysandra philippi Brown & Coutsis, 1978 на основата на много по-малък брой хромозоми от coridon. Ю. Ганев съобщи този таксон като нов за България от Родопите (Ganev 1984). Нови кариологични проучвания на този таксон обаче показват, че той има същия брой хромозоми като coridon и следователно е синоним на последния.

Ареал: Европейски ендемит, разпространен от Пиренеите до Балканския п-ов и степите на югозападна Русия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Сухи топли тревисти, каменисти, песъчливи и/или скалисти места, почти винаги на варовит терен.

Биология: Едно поколение годишно, от юли до септември. Гъсениците се хранят с Hippocrepis comosa (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Plebeius bellargusСледващ вид: Plebeius daphnisКъм видовия списък Към началото