Предишен вид: Plebeius icarusСледващ вид: Plebeius eroidesКъм видовия списък Към началото

Plebeius andronicus (Coutsis & Ghavalas, 1995)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Polyommatus andronicus
 

Систематика: Доскоро този таксон имаше несигурен статут спрямо подобния Plebeius icarus. Mоите изследвания показват, че andronicus действително e самостоятелен вид (Kolev 2005b).

Ареал: Балкански ендемит, среща се само в североизточна Гърция и югозападна България.

Разпространение в България: Засега е известен само по мои материали от Алиботуш и южен и среден Пирин. От 1400 до 1950 м (Kolev 2005b).

Биотоп: Сухи каменисти поляни, ливади и планински склонове на варовит терен (мрамор).

Биология: Едно поколение годишно, лети от края на юни до края на юли. Хранителното растение на гъсениците не е известно. Среща се почти винаги заедно с P. icarus, но е много по-рядък от него.

Стeпен на застрашеност: Този забележителен и рядък ендемичен вид има извънредно ограничен ареал в България и като цяло, и въпреки че засега не е директно застрашен, трябва да се смята за уязвим. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да бъде включен в Червената Книга на България и да бъде защитен със закон.


Предишен вид: Plebeius icarusСледващ вид: Plebeius eroidesКъм видовия списък Към началото