Предишен вид: Plebeius damonСледващ вид: Plebeius aroaniensis Към видовия списък Към началото

Plebeius admetus (Esper, [1783])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Agrodiaetus admetus
 

Ареал: Унгария, Балкански п-ов, Турция.

Разпространение в България: Локален в горещи места в предпланините и ниските планини между 200 и 1000 м надм. вис., почти изцяло в южната половина на страната.

Биотоп: Сухи тревисти, храсталачести, каменисти и/или скалисти места, обикновено на варовит терен в речни долини.

Биология: Едно поколение годишно, от края на юни до август. Гъсениците се хранят с Onobrychis (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален, обикновено малочислен и със сравнително ограничено разпространение вид, въпреки че не е пряко застрашен. IUCN категория: Lower risk, near threatened.

 
 
 

Предишен вид: Plebeius damonСледващ вид: Plebeius aroaniensis Към видовия списък Към началото