Предишен вид: Libythea celtisСледващ вид: Pararge climene Към видовия списък Към началото

Pararge roxelana (Cramer, [1777])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Kirinia roxelana
 

Ареал: Балкански п-ов, Турция, Близкия Изток.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален в почти цялата страна без най-северните части, от морското равнище до около 1000 м. Типичен вид за пояса на ксеротермните дъбови гори у нас.

Биотоп: Горещи храсталачести и гористи места: планински склонове, речни долини, горски покрайнини и поляни, и т.н.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Пеперудите обичат да кацат по стъблата, клоните и листата в короните на дърветата на височина до 3 м. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Локален, но разпространен и със стабилни популации вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.