Предишен вид: ? Archon apollinusСледващ вид: Parnassius apollo Към видовия списък Към началото

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)   

Черен аполон, мнемозина

Ареал: От Европа и Турция до централна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален от морското равнище до 2000 м, в Южна България главно в планинските райони.

Биотоп: Умерено влажни или сухи храсталачести места: планински склонове, речни долини, горски поляни и т.н.

Биология: Едно поколение годишно от май до август според надморската височина. Гъсениците се хранят с Corydalis (Fumariaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид, който изглежда не е пряко застрашен у нас, но е от природозащитен интерес предвид на застрашеността си в голяма част от Европа. IUCN категория: Lower risk, near threatened. Включен в Приложение II на Бернската Конвенция (CITES).