Предишен вид: Nymphalis polychlorosСледващ вид: Nymphalis antiopa Към видовия списък Към началото

Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781])   

Източна многоцветница

Ново!

Ареал: Източна Европа, умерена Азия. В западните части на ареала си е мигрант, който може да основе временни популации с неопределено времетраене.

Разпространение в България: До преди 50-60 години е бил широко разпространен и често срещан, даже на места масов, вид от морското равнище до над 2900 м надм. вис. След това по неизвестни причини числеността на популациите му рязко е намаляла дотолкова, че през последните две десетилетия на 20-ти век не е бил отбелязван изобщо. Едва през последните няколко години се появяват нови наблюдения от територията на страната ни.

Биотоп: Широколистни и смесени гори и покрайнините им, речни долини.

Биология: Едно поколение, което имагинира през юни, презимува и продължава да лети напролет. Гъсениците се хранят с листата на върби (Salix), тополи и трепетлики (Populus) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Неизвестна. Необходими са целенасочени изследвания с цел да се изясни сегашното състояние на този вид в България. IUCN категория: Data Deficient.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Nymphalis polychlorosСледващ вид: Nymphalis antiopa Към видовия списък Към началото