Предишен вид: Hipparchia senthesСледващ вид: Hipparchia volgensis Към видовия списък Към началото

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)   

 

Систематика: Виж коментара към предишния вид. Поради там описаната ситуация много от съобщенията на този вид от южна България, предимно по-старите, не могат да се приемат за валидни.

Ареал: Европейски ендемит, разпространен от Испания до Балканския п-ов и западна Русия, на север до южните части на Феноскандия.

Разпространение в България: Хълмистите равнинни в северна България, южно от Стара Планина главно в планините до 1800 м надм. вис.

Биотоп: Сухи тревисти, храсталачести, песъчливи и/или скалисти места в  широколистни, смесени или борови гори или покрайнините им; скалисти припечни склонове.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Сравнително широко разпространен вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 
 

Предишен вид: Hipparchia senthesСледващ вид: Hipparchia volgensis Към видовия списък Към началото