Предишен вид: Nymphalis antiopaСледващ вид: Euphydryas cynthia Към видовия списък Към началото

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Hypodryas maturna
 
 Ново!

Ареал: Средна и източна Европа, умерена Азия до Монголия.

Разпространение в България: Много локален в североизточна България на надморска височина 200-300 м, има и материал от южното Черноморие, който обаче се нуждае от потвърждение (Abadjiev & Beshkov 2003).

Биотоп: Храсталачести, често влажни покрайнини на широколистни гори.

Биология: Едно поколение от края на май до началото на юли. Гъсениците прз лятото и есента се хранят с листата на трепетликата (Populus tremula) и планинския ясен (Fraxinus excelsior), а напролет и с теснолистен жиловлек (Plantago lanceolata), орлови нокти (Lonicera periclymenum) и плоскосеменно великденче (Veronica chamaedrys) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Необходими са целенасочени изследвания с цел да се изясни разпространението и състоянието на този вид в България.  IUCN категория: Data  Deficient. Вписан е в Допълнение II на Бернската Конвенция (CITES) и в Червената Книга на Дневните Пеперуди в Европа с категория Уязвим (Vulnerable). Желателно е да се включи в Червената Книга на България. 

 

 
 
 
 

Предишен вид: Nymphalis antiopaСледващ вид: Euphydryas cynthia Към видовия списък Към началото