Предишен вид: Erynnis tagesСледващ вид: Carcharodus alceaeКъм видовия списък Към началото

Erynnis marloyi (Boisduval, [1834])   

 

 

Ареал: Южната част на Балканския п-ов, Мала Азия до Иран и Кавказ.

Разпространение в България: Петричко-Санданската котловина (Кожух, долните склонове на Огражден), Кресненското дефиле. На височина под 700 м.

Биотоп: Ксеротермни скалисти склонове.

Биология: Едно поколение годишно от април до юни. Хранителните растения на гъсениците не са известни.

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от проучване. У нас този рядък вид е с много ограничен ареал, който частично е застрашен от планираното прокарване на магистрала в Кресненското дефиле. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable. Препоръчвам да бъде внесен в Червената Книга на България.