Предишен вид: Erebia gorgeСледващ вид: Erebia neleusКъм видовия списък Към началото

Erebia rhodopensis Nicholl, 1900   

Рилска кадифянка

Систематика: До неотдавна този добре обособен вид беше смятан от много западноевропейски автори за подвид на Erebia aethiopella Hoffmannsegg, 1806, разпространен в западните Алпи. Понастоящем rhodopensis заслужено се третира като самостоятелен вид. Описан е от дял на Рила, който навремето се е смятал за част от западните Родопи. В противоречие с видовото си име не се среща в същинските Родопи (Kolev 2002a).

Ареал: Високопланински балкански ендемит, чийто ареал се намира в по-голямата си част в границите на България. Извън страната ни се среща само на много ограничена площ в някои планини в северозападна Гърция, Република Македония, Албания, Сърбия и Черна гора.

Разпространение в България: Рила, северен Пирин и средна Стара Планина, от 1900 до над 2900 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти каменисти субалпийски и алпийски склонове и била.

Биология: Едно поколение годишно от юли до септември. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Тази забележителна кадифянка е една от най-интересните дневни пеперуди в България. Тя има много ограничен ареал в страната ни и като цяло. Въпреки че не е застрашена, трябва да се смята за уязвим вид, който поради ендемичния си характер има висока природозащитна ценност. IUCN категория: Vulnerable. Една от четирите вида пеперуди, защитени със закон у нас. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 

 

 

 

Предишен вид: Erebia gorgeСледващ вид: Erebia neleusКъм видовия списък Към началото