Предишен вид: Erebia aethiopsСледващ вид: Erebia alberganusКъм видовия списък Към началото

Erebia medusa (Fabricius, 1787)   

 

Ареал: Евразия от Франция до Китай.

Разпространение в България: Широко разпространен в предпланинските и планинските райони от около 400 до 2200 м надм. вис.

Биотоп: Влажни или сухи тревисти храсталачести места в или край гори, субалпийски ливади.

Биология: Едно поколение годишно от май до края на юли. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 

 
 
 

Предишен вид: Erebia aethiopsСледващ вид: Erebia alberganusКъм видовия списък Към началото