Предишен вид: Erebia alberganusСледващ вид: Erebia rhodopensisКъм видовия списък Към началото

Erebia gorge (Hübner, [1804])   

Пиринска кадифянка

Ареал: Европейски ендемит с ограничен и силно разкъсан ареал, обхващащ високите планини на южна и средна Европа.

Разпространение в България: Рила и северен Пирин, само около и на най-високите им върхове, съответно Мусала и Вихрен, не по-ниско от около 2500 м надм. вис. Тази кадифянка е дневната пеперуда с най-високо разположен ареал у нас.

Биотоп: Каменисти планински склонове и била със силно разредена, на места липсваща тревиста растителност.

Биология: Едно поколение годишно от втората половина на юли до септември. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Това е кадифянката с най-ограничен ареал в страната ни. Предвид на това и въпреки че не е пряко застрашена понастоящем, трябва да се смята за силно уязвим вид. IUCN категория: Vulnerable.  Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.