Предишен вид: Erebia medusaСледващ вид: Erebia gorgeКъм видовия списък Към началото

Erebia alberganus (Prunner, 1798)   

Старопланинска кадифянка

 

Ареал: Европейски ендемит с ограничен и силно разкъсан ареал: среща се в Пиренеите, Алпите, Апенините и в няколко планини в бивша Югославия и България.

Разпространение в България: Западна и средна Стара Планина от 800 до 2300 м.

Биотоп: Тревисти планински склонове.

Биология: Едно поколение годишно през юни и юли. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Тази забележителна кадифянка е една от по-интересните дневни пеперуди в България с много ограничен ареал в страната ни и като цяло. Въпреки че не е застрашена, трябва да се смята за уязвим вид с висока природозащитна ценност. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 


Снимка: Стоян Бешков
 

Предишен вид: Erebia medusaСледващ вид: Erebia gorgeКъм видовия списък Към началото