Предишен вид: Cupido argiadesСледващ вид: Cupido decoloratus Към видовия списък Към началото

Cupido alcetas (Hoffmansegg, 1804)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Everes alcetas
 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен, макар и локален, в цялата страна до около 1400 м надм. вис.

Биотоп: Според личните ми наблюдения този вид е привързан към влажни, по-рядко сухи тревисти места в близост до езера, канавки, потоци, реки и др. източници на почвена влага. Има сходни екологични изисквания с Lycaena dispar и често двата вида се срещат заедно.

Биология: Две или три поколения от май до септември. Гъсениците се хранят с Galega officinalis (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: У нас е локален, обикновено малочислен и разпространен главно в райони с интензивна стопанска дейност, макар че не е пряко застрашен. IUCN категория: Lower risk, near threatened.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Cupido argiadesСледващ вид: Cupido decoloratus Към видовия списък Към началото