Предишен вид: Leptidea duponcheliСледващ вид: Colias croceus Към видовия списък Към началото

Colias erate (Esper, [1805])   

 

Ареал: Югоизточна Европа (в последните десетилетия се наблюдава експанзия на запад), степите и лесостепите на Азия, източна Африка.

Разпространение в България: Главно равнинните и предпланински райони на цялата страна, но отделни екземпляри могат да се срещнат и високо в планините.

Биотоп: Покрай Черноморието разнообразни тревисти или храсталачести места, във вътрешността на страната най-често се среща в и край люцернови ниви.

Биология: Три, вероятно в най-горещите райони и повече поколения от април до октомври. Гъсениците се хранят с люцерна (Medicago sativa, Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.