Предишен вид: Coenonympha leanderСледващ вид: Coenonympha pamphilusКъм видовия списък Към началото

Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900   

Родопско сатирче

Систематика: До неотдавна този таксон, описан от България, беше смятан за подвид на холарктичния вид Coenonympha tullia (Müller, 1764), но сега се приема за самостоятелен вид.

Ареал: Европейски ендемит, разпространен в планините на средна Италия, Балканския п-ов и южна Румъния. България обхваща голяма част от ареала на вида.

Разпространение в България: Високите ни планини без Витоша и Беласица, от 1200 до 2600 м надм. вис.

Биотоп: Влажни тревисти поляни в иглолистни гори, субалпийски и алпийски ливади.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Гъсениците явно се хранят с различни житни (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Въпреки че е това е сравнително разпространена и често срещана пеперуда в страната ни, има ограничен ареал като цяло и трябва да се смята за вид с природозащитна ценност. IUCN категория: Lower risk, near threatened. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Coenonympha leanderСледващ вид: Coenonympha pamphilusКъм видовия списък Към началото