Предишен вид: Argynnis daphneСледващ вид: Issoria lathonia Към видовия списък Към началото

Argynnis hecate ([Schiffermüller], 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Brenthis hecate

Ареал: Южна и частично средна Европа, умерена Азия до Алтай.

Разпространение в България: Локален в хълмистите и нископланински райони на страната от морското равнище до около 1200 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Покрайнини на гори, горски поляни, речни долини, храсталачести планински склонове.

Биология: Едно поколение от края на април или май до август. Гъсениците се хранят с Filipendula ulmaria (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не изглежда пряко застрашен, но е локален и в повечето проверени от мен находища малочислен. IUCN категория: Lower risk, near threatened?

 
 
 

Предишен вид: Argynnis daphneСледващ вид: Issoria lathonia Към видовия списък Към началото