Предишен вид: Araschnia levanaСледващ вид: Argynnis pandora Към видовия списък Към началото

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)   

Венерина седефка

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Навсякъде в гористите райони на страната от морското равнище до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Покрайнини на гори, горски пътища, просеки и поляни, речни долини, храсталачести планински склонове.

Биология: Едно поколение от юни до септември. Гъсениците се хранят с теменуги (Viola) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 

Предишен вид: Araschnia levanaСледващ вид: Argynnis pandora Към видовия списък Към началото