За автора

Роден съм в 1972 в гр. Карнобат и израстнах в гр. Смолян, в сърцето на западните Родопи. Започнах да събирам пеперуди през 1985, и това мое детско увлечение до голяма степен предопредели професионалното ми развитие. Продължавам да колекционирам пеперуди, но вече само като метод за научно изследване. Увлякох се по фотографията още като малък, и след като събрах достатъчно добра екипировка за снимане на пеперуди., фотографията им играе все по-важна роля и в моите изследвания. От 1993 живея и работя във Финландия, където завърших висшето си образование по екология и зоология. 

Научно-изследователските ми интереси обхващат екологията и опазването на някои редки и застрашени видове дневни пеперуди (особено тези внесени в Директивата за местообитанията на ЕС); систематиката, фаунистиката и екологията на палеарктичните (евроазиатските) видове от семейство Lycaenidae (синевки, огневки и опашатки) като цяло и в частност родовете Phengaris (Maculinea), Plebeius, Polyommatus и др. В изследванията си освен традиционни методи, като качествен анализ на морфологични и генитални признаци, използвам също съвременни методи като кариология (изследване на хромозомния набор) и количествен статистически анализ на генитални параметри. Още една област от интерес за мен е биогеографията на сегашната пеперудена фауна на Балканския полуостров и особено на ендемичните таксони за района. Освен дневни пеперуди се интересувам и от пеперуди от семействата Noctuidae (нощенки), Sesiidae (стъклянки) и Zygaenidae (цигени), въпреки че в момента не ги изследвам активно. Всъщност първият вид пеперуда, открит от мен за пръв път в България, е нощенката Chersotis anatolica (Draudt, 1936).

Проучванията ми на дневните пеперуди в България са допринесли значително за познаването на тази допреди това считана (неправилно) за твърде добре изследвана и дори изчерпана група в страната ни. От 1993 г. досега съм открил шест нови за страната вида (белянката Euchloe peniaсиневките Plebeius nephohiptamenosP. aroaniensis и P. andronicus, и хесперидите Muschampia cribrellum и Gegenes pumilio (страница за последния вид ще бъде добавена скоро). От още по-голямо значение са резултатите от моите изследвания на трудната в систематично отношение група на кафявите синевки от подрод Agrodiaetus. До сега съм открил и описал два нови вида за науката, Plebeius budashkini (Kolev & De Prins1995), ендемичен за полуостров Крим, и Plebeius orphicus (Kolev, 2005) - ендемичен за Балканския п-ов вид, който се среща главно в България. Други по-значими резултати от изследванията ми досега са 1) потвърждаването на видовия статут на балканската ендемична синевка Plebeius andronicus и много локалната на Балканския п-ов и у нас синевка Plebeius dardanus (Kolev, в печат), 2) установяването на хранителното растение на гъсениците на синевките Phengaris rebeli и Plebeius idas baldur, което е от важно значение за окончателното установяване на техния систематичен статут, 3) откриването на екологично крайно необичайна нова популация на смятания за влаголюбив вид Brenthis ino, много слабо познат у нас, 4) първите данни за екологията на рядката и застрашена в България синевка Phengaris nausithous, и 5) откриването на две нови находища и подробното изследване на етологията и екологичните предпочитания на много редкия у нас вид Pararge climene. За повече информация, вижте списъка с моите публикации.

Управление на околната среда и ефективно опазване на природата 

Още по време на следването си в Аграрния Университет в Пловдив през 1990-1993 (където завърших 5 семестъра в специалността за магистърска степен "Агроекология"), се заинтересувах от приложимите в практиката аспекти на биологията и екологията. Моите проучвания на пеперудите, както и професионалното ми развитие, включват във все по-голяма степен тези аспекти. Професионалният ми опит в областта на екологията и управлението на околната среда могат да се обобщят както следва:

- Започвайки от 2010 г., работя като Мениджър проекти във фирмата Ekokem-Palvelu Oy, дъщерно дружество на водещия финландски концерн за управление на околната среда, EKOKEM Oy. Сферата на дейности на Ekokem-Palvelu Oy е главно изграждането на инфраструктура за управление на отпадъци (центрове за третиране на отпадъци, депа за битови, опасни и промишлени отпадъци). Работя главно в българските проекти на фирмата, но в ролята си на еколог са ми възлагани и дейности като например проектирането на система за биологично третиране на инфилтрат от битови отпадъци за проект за рекултивиране на депо в Етиопия. Фирмен сайтhttp://www.ekokem.fi/en.

- От 2004 г. до 2010 г. работих като експерт и консултант за финландската консултантска компания Luontotieto Keiron Oy. Участвах активно в два проекта за опазване и управление на околната среда и местообитанията на редки видове при строителните дейности по две депа за битови отпадъци, в кварталите Vuosaari и Tali в Хелзинки. Предвидените земно-изкопни работи застрашаваха да унищожат няколко вида редки и защитени пеперуди, особено огневката Lycaena dispar - вид от Приложение II на Директивата за местообитанията на ЕС. Мoята роля на експерт беше да проуча конкретните екологични изисквания на въпросните видове, да предложа мерки и дейности за намаляване на вредното въздействие на строителните дейности върху местообитанията им, да провеждам полеви мониторинг впоследствие, и др. Възложител беше Бюрото по строителството на град Хелзинки (HKR). Професионален сертификат: тук.

- От 2007 г. до 2010 г. работих по тригодишен изследователски проект в Природонаучния музей към Университета на Хелзинки, който беше финансиран от KONE Foundation, под ръководството на проф. Каури Микола. Темата на проекта беше анализ на физиологичните и екологични ефекти на замърсяването на въздуха с фини прахови частици в района на гр. Хелзинки, чрез анализ и мониторинг на явлението индустриален меланизъм. Това явление се проявява в много видове пеперуди и други насекоми, но за своето изследване се съсредоточих върху два вида нощенки от род Oligia. Тези видове са твърде сходни на външен вид, като обаче честотата на индустриален меланизъм е обикновено различна при двата вида в едно и също местообитание. Този факт, който се потвърди при проучването ми, поставя под съмнение традиционната теория за адаптивната роля на индустриалния меланизъм при тези видове - а именно, че тъмно оцветените (меланистични) екземпляри избягват по-често хищниците, като се сливат по-добре с тъмните си, замърсени от ФПЧ местообитания. Вместо това, изследването сочи, че честотата на меланизъм се определя от съвсем различни фактори, като например физиологични преимущества на способността за синтеза на меланин в автоимунните реакции на организма, защитаващи го от вредното въздействие на замърсяванията на околна среда. Резултатите от проучванията ми ще бъдат публикувани своевременно. Линк за проекта: https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/activities/cosupervisor-of-doc(b891a5c7-f6ec-4a0f-a6bd-50dc2b9b7c90).html

- През 1997 г. получих финансиране от Университета в Хелзинки, за да изследвам влиянието на осушаването на бореалните блата върху специализираната блатна растителност и пеперудена фауна. Изследването се проведе под ръководството на проф. Илка Хански в провинцията Kainuu в източна Финландия, в която е широко разпространен блатният тип "aapa mire". Проведох сравнителен анализ на блата в естествено състояние и такива, които са били осушени чрез канали, като картирах растителността им и дневните пеперуди чрез трансекти. Това проучване състави дипломната ми работа за магистърска степен.

- През 1996 г. участвах в пилотен проект на Университета в Хелзинки, по поръчка на Пътната агенция (Tielaitos), за използването на скатовете, образувани при строителството на пътища, като изкуствени местообитания на редки и защитени видове топлолюбиви растения и насекоми, особено изключително силно застрашената във Финландия синевка Phengaris arion. Фирмен сайтhttp://www.helsinki.fi/university/.


Биологична илюстрация и проектиране 

През последните 20 години натрупах значителен и разнообразен опит в областта на биологичната илюстрация. Това включва различни поръчки, вариращи от класическа черно-бяла научна илюстрация до (с клиенти като Stanford University, University of Helsinki, Werner-Soederstroem Publishers, и др.), цветни илюстрации за популярни списания и обучителни материали (клиенти: Helsinki Media, Weilin+Goes Publishers, Werner-Soederstroem Publishers, Министерството на околната среда на Финландия - Arctic Group CAFF), чак до проектирането и изпълнението на експонати за изложби, което ми беше възложено от Finnish Science Centre "Heureka" (най-вече изложбите "Ти и аз" и "Да полетим!").

Друг интересен проект, в който трябваше да съчетая по съвсем нов начин познанията си на биолог с опита си в биологичната илюстрация, беше проектирането на екопътека в защитената местност Uutela в източен Хелзинки, и да изготвя илюстрациите за пътеводителя за екопътеката (линк по-долу).

Някои от моите илюстрации могат да бъдат видяни на следните линкове:

Cooperative Strategy for Conservation of Arctic Biodiversity
Heureka: Международна изложба "Flight!"
Екопътека Uutela (eastern Helsinki): Пътеводител
Научна илюстрация от книгата на Stanford University "On the wings of Checkerspots": 12" 

Главно меню

Списък на видовете